تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1375 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
0.00 
لیسانس 
1375 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
0.00 
فوق لیسانس 
1380 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
دکترا 
1389 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
سطح 4 
 
 
 
0.00